Voorwaarden Registratie

Voorwaarden registratie

Het Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging wil dat alle geregistreerden hun specialisaties in de uiterlijke verzorging op professionele wijze uitvoeren. Daarom dienen de specialisten die in dit Kwaliteitsregister staan geregistreerd naast hun Diploma, Certificaat of Getuigschrift, altijd over een kwaliteitssysteem en een klachtenregeling te bezitten. De specialist moet zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Het Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging wil tevens de regelmatige bij- en nascholing door de beroepsbeoefenaar stimuleren door registratie van deze activiteiten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging via info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl of bel 0308771679.  (woensdag en vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur .)

Gebruik van de Website

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de KWRUV website (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Beëindiging
We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derde partijen die u bezoekt.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald. Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

 

Contact

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.

Stoofsteeg 14,
Gouda
2801 JR Nederland

  • Telefoon.nr: 0308771679
  • Email adres: info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl

Privacy Beleid

Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging, gevestigd aan Stofsteeg 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:www.kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl , stoofsteeg 14, 0308771679
ME Venus is de Functionaris Gegevensbescherming van Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging Hij/zij is te bereiken via info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geboortedatum (optioneel)- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging neemt [/ niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verwerker:Strato, doel = gegevens opslag = uitvoeren en verwerken examens diplomering
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl

Contact

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.

Stoofsteeg 14,
Gouda
2801 JR Nederland

  • Telefoon.nr: 0308771679
  • Email adres: info@kwaliteitsregisteruiterlijkeverzorging.nl